Algemene voorwaarden Secure Internet Services, versie 01092006

Artikel 1: definities
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Secure Internet Services: het bedrijf Secure Internet Services, gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28086125.
1.3 Afnemer: een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Secure Internet Services een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie tussen Secure Internet Services en de Afnemer - schriftelijk, mondeling en/of per email bevestigd - voor levering van Diensten.
1.5 Diensten: de diensten en/of opdrachten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: registreren en verhuren van Domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en andere organisaties; het ontwerpen, implementeren, beheren, hosten en marketen van internetpagina's en -toepassingen; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.
1.6 Programmatuur: de Programmatuur die door Secure Internet Services aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van Secure Internet Services, zoals bijvoorbeeld internet toepassingen, scripts en website's.
1.7 Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Artikel 2: algemeen/toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Secure Internet Services en elke rechtsbetrekking tussen Secure Internet Services en de Afnemer.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
2.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Secure Internet Services schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Secure Internet Services als zodanig zijn aanvaard.
2.4 Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.5 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
2.6 Secure Internet Services is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van Secure Internet Services. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3: aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst
3.1 Alle door Secure Internet Services gedane offertes zijn vrijblijvend. Secure Internet Services heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij in de offerte anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 14 dagen. Wordt de offerte niet binnen deze termijn aanvaard dan komt zij te vervallen. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer Secure Internet Services heeft bereikt op de wijze als in lid 3.4 van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van de gewenste geldige bescheiden.
3.3 Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Secure Internet Services aan de Afnemer levert kan Secure Internet Services haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
3.4 Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondertekend per post of per fax aan Secure Internet Services te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door Secure Internet Services wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.
3.5 Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 3.2 van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Secure Internet Services aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.6 Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam van een Overeenkomst met Secure Internet Services aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.
3.7 Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht Secure Internet Services niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: de overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door Secure Internet Services zoals omschreven in lid 4.2 van dit artikel.
4.2 Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal twee kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Secure Internet Services heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer kan uitsluitend schriftelijk per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Een opzegging per e-mail heeft alleen dan geldigheid indien er een reactie op is gegeven door Secure Internet Services. Wegens mogelijk uitblijven van reactie (bijvoorbeeld i.v.m. vakantie e.d.) is de schriftelijke weg zekerder.
4.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen (buiten de jaarlijkse indexering van de prijzen) na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals in lid 4.2 in dit artikel beschreven.
Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
4.4 Indien Secure Internet Services ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
4.5 Secure Internet Services heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Als dan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
4.6 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van gegevens over het internet via de server van Secure Internet Services van en naar de website van de Afnemer). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.

Artikel 5: prijs
5.1 Alle prijzen voor Diensten van Secure Internet Services worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Secure Internet Services brengt de Afnemer de prijzen in rekening door middel van facturen in euro's.
5.2 Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door Secure Internet Services verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Secure Internet Services of transport van informatie tussen het systeem van Secure Internet Services en de Afnemer.
5.3 De tarieven en prijzen worden gefactureerd tegen een vast bedrag of op basis van bestede uren. In dat laatste geval zijn de tarieven exclusief reis- en verblijfskosten en worden deze evenals alle overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht.
5.4 Secure Internet Services heeft het recht haar prijzen jaarlijks te indexeren conform de opgaven van het CBS.
5.5 Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte of de Overeenkomst zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn in euro's.
5.6 Bij (een) factuurbedrag(en) van meer dan 450 euro kan Secure Internet Services een voorschot ter hoogte van de helft van het factuurbedrag van de Afnemer verlangen.

Artikel 6: betaling
6.1 De betaling van de te leveren of geleverde Diensten dient per automatische incasso, en in elk geval binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, door de Afnemer betaald te worden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door Secure Internet Services. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Secure Internet Services geleden en te lijden schade. Indien Secure Internet Services tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van 100 euro en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
6.2 In het geval van automatische incasso dient de Afnemer zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
6.3 Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op Secure Internet Services is uitgesloten.
6.4 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.5 Secure Internet Services is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. Secure Internet Services kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van Secure Internet Services daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
6.6 Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van Secure Internet Services en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Secure Internet Services, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Secure Internet Services draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen van de door Afnemer van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
6.7 Secure Internet Services heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Afnemer ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Secure Internet Services niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Secure Internet Services zal de Afnemer hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Secure Internet Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door de Afnemer aan Secure Internet Services blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
6.8 De buitengebruikstelling wordt beëindigd indien de Afnemer binnen een door Secure Internet Services gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag van minimaal 25 euro per geval voor her-ingebruikstelling heeft voldaan.

Artikel 7: levering/levertijd
7.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal Secure Internet Services zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
7.2 Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens Secure Internet Services geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer Secure Internet Services schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Secure Internet Services zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.
7.3 Secure Internet Services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn.
Een overschrijding verplicht Secure Internet Services niet tot een schadevergoeding, noch geeft zij de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
7.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Secure Internet Services de uitvoering van die onderdelen die tot een toekomstige fase behoren opschorten tot dat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.5 Naast de levering van hetgeen in lid 6.1 van dit artikel is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van de Secure Internet Services helpdesk, te bereiken via e-mail en de website van Secure Internet Services. Deze service is in de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken.
7.6 Secure Internet Services is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zijn gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Secure Internet Services verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in lid 6.5 van artikel 6 niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. Secure Internet Services is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: (1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen (2) Secure Internet Services aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten/Programmatuur, al dan niet door de Afnemer (3) er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in lid 15.1 van artikel 15.
7.7 Secure Internet Services kan niet tot nakoming van de Overeenkomst worden aangesproken zolang zij niet beschikt over alle door de Afnemer te verstrekken data, gegevens, content, hard- en software en/of andere materialen. Secure Internet Services is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Secure Internet Services is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige data, gegevens, content, hard- en software en/of andere materialen.
7.8 De Afnemer vrijwaart Secure Internet Services van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.
7.9 Secure Internet Services kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder lid 7.4 of lid 7.5 van dit artikel genoemde situaties voordoet.


Artikel 8: verplichtingen van Secure Internet Services
8.1 Aan de zijde van Secure Internet Services bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
8.2 Secure Internet Services draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Secure Internet Services is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, internet service providers, etc), Secure Internet Services garandeert derhalve uitdrukkelijk niet dat er altijd gebruik kan worden gemaakt van de Diensten.
8.3 Secure Internet Services staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Secure Internet Services kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

Artikel 9: verplichtingen van de Afnemer
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Secure Internet Services in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
9.2 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar website.
9.3 De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van Secure Internet Services, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Secure Internet Services en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Secure Internet Services zouden kunnen hinderen.
9.4 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spammen (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
9.5 Voor schade aan Secure Internet Services of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.
9.6 Secure Internet Services behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot en gebruik van de Diensten en systemen van Secure Internet Services buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
9.7 Secure Internet Services is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Secure Internet Services tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.8 Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of te beschikking te stellen, tenzij Secure Internet Services daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
9.9 Het is de Afnemer niet toegestaan hem door Secure Internet Services ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-up's. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-up's geen wijzingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Secure Internet Services.
9.10 Een gebruikersnaam/loginnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam/loginnaam van de Diensten van Secure Internet Services gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam/loginnaam aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10: persoonsgegevens
10.1 De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Secure Internet Services aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.
10.2 De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Secure
Internet Services zijn opgeslagen.
10.3 Secure Internet Services kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige eigenaren van Secure Internet Services en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.


Artikel 11: Programmatuur en intellectuele eigendom
11.1 Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruikersrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
11.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
11.3 De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, noties of andere aanduidingen.
11.4 Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of daarbij behorende documentatie te laten maken.

Artikel 12: Domeinnamen
12.1 Indien is overeengekomen, dat Secure Internet Services voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam. Secure Internet Services vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestiging - schriftelijk of per e-mail - van Secure Internet Services, inhoudende dat de aangevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4 Domeinnamen worden voor zover mogelijk altijd geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart Secure Internet Services tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Secure Internet Services geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13: beheer van de systemen van Secure Internet Services
13.1 Secure Internet Services is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan de systemen.
13.2 Secure Internet Services is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.
13.3 Secure Internet Services is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

Artikel 14: ontbinding
14.1 Secure Internet Services is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Secure Internet Services niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet.
14.2 Secure Internet Services heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Afnemer heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
14.3 Secure Internet Services kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Afnemer ongedaan maken. Ter zake aanvaardt Secure Internet Services geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 15: overmacht
15.1 In geval van overmacht kan de Afnemer Secure Internet Services nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Secure Internet Services niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog of oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Secure Internet Services geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Secure Internet Services niet in staat is de verplichtingen na te komen. Secure Internet Services is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht zich voordeed.
15.2 Indien door overmacht Secure Internet Services langer dan twee weken niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Secure Internet Services gemaakte kosten door de Afnemer.


Artikel 16: limitering van aansprakelijkheid
16.1 Behalve op de in lid 7.2 van artikel 7 genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door Secure Internet Services van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
16.2 Secure Internet Services is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
16.3 De aansprakelijkheid van Secure Internet Services is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Afnemer voor geleverde Diensten aan Secure Internet Services betaalde bedragen.
16.4 Schade waarvoor Secure Internet Services op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Secure Internet Services te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
16.5 De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikersnaam/loginnaam, Domeinnaam, wachtwoorden en e-mail adressen. Secure Internet Services is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Secure Internet Services is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.
16.6 Secure Internet Services is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Secure Internet Services.
16.7 De Afnemer vrijwaart Secure Internet Services tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Secure Internet Services en/of het internet door de Afnemer.

Artikel 17: verval van vorderingen
17.1 Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Secure Internet Services, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 18: klachten
18.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of diensten dienen door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Secure Internet Services. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Secure Internet Services is staat is adequaat te reageren.
18.2 Secure Internet Services spant zich in klachten omtrent de geleverde Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Diensten te komen. Secure Internet Services is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
18.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Afnemer onverlet.

Artikel 19: slotbepalingen
19.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
19.2 De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Secure Internet Services, rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
19.3 De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Secure Internet Services van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Secure Internet Services nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.
19.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Secure Internet Services eerst van kracht worden nadat Secure Internet Services daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
19.5 De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Secure Internet Services. De Afnemer kiest in haar relatie tot Secure Internet Services uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan Secure Internet Services schriftelijk opgegeven adres.
19.6 De Afnemer dient in geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling Secure Internet Services hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
19.7 Alle Overeenkomsten die Secure Internet Services sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.
19.8 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Secure Internet Services (www.secure-is.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Secure Internet Services.